Договор за безвъзмездна помощ по проект

14.07.2020 г.

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3122-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация >>